مراکزخرید
پاساژ …….
مشخصات:
کاربری: پوشاک
نوع: زنانه، مردانه
دستشویی: ندارد
موقعیت: مرکز شهر
پارکینگ: دارد
کافی شاپ: ندارد
پاساژ …….
مشخصات:
کاربری: پوشاک
نوع: زنانه، مردانه
دستشویی: ندارد
موقعیت: مرکز شهر
پارکینگ: دارد
کافی شاپ: ندارد
پاساژ …….
مشخصات:
کاربری: پوشاک
نوع: زنانه، مردانه
دستشویی: ندارد
موقعیت: مرکز شهر
پارکینگ: دارد
کافی شاپ: ندارد