مراکز غذایی
رستوران زیتون
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری:……
تنوع غذایی: ایرانی
سرویس بهداشتی : دارد/ ندارد
پیک: …….
رستوران ولی عصر
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری:……
تنوع غذایی: ایرانی
سرویس بهداشتی : دارد/ ندارد
پیک: …….
چلوکبابی و دیزی سرای پرشین
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری:……
تنوع غذایی: ایرانی
سرویس بهداشتی : دارد/ ندارد
پیک: …….